15 tháng 10, 2011

Đề tài thuyết trình môn Marketing căn bản
ĐỀ TÀI 1: THỊ TRƯỜNG VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

I- THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm thị trường
2. Phân loại thị trường
3. Nhu cầu của thị trường
4. Phân khúc thị trường
a. Khái niệm
b. Các tiêu thức phân khúc thị trường
c. Yêu cầu của phân khúc TT
5. Lựa chọn thị trường mục tiêu
a. Khái niệm TT mục tiêu
b. Đánh giá các khúc TT
c.  Chọn TT mục tiêu
          6. Định vị sản phẩm trên thị trường
               a. Khái niệm định vị
               b. Các mức độ định vị
               c. Quá trình định vị
               d. Chiến lược định vị sản phẩm
               e. Những sai lầm cần tránh khi định vị sản phẩm
II- NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
1. Khái niệm, vai trò và mục đích của nghiên cứu thị trường
2. Nội dung nghiên cứu thị trường
a. Quá trình nghiên cứu thông tin về khách hàng
b. Quá trình mua hàng của người tiêu dùng


ĐỀ TÀI 2- CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

I- KHÁI NIỆM  SẢN PHẨM VÀ CHIẾN LƯỢC  SẢN PHẨM
1.     Khái niệm về sản phẩm
a.     Khái niệm
b.     Các cấp độ của sản phẩm
2.     Phân loại sản phẩm
a.     Phân loại sản phẩm tiêu dùng
b.     Phân loại sản phẩm tư liệu sản xuất
3.     Chiến lược sản phẩm
a.     Khái niệm chiến lược sản phẩm
b.     Vai trò của chiến lược sản phẩm
II- NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
1.     Kích thước tập hợp sản phẩm
a.     Khái niệm kích thước tập hợp sản phẩm
b.     Các quyết định liên quan đến kích thước tập hợp sản phẩm
2.     Nhãn hiệu sản phẩm
a.     Khái niệm nhãn hiệu sản phẩm
b.     Giá trị tài sản nhãn hiệu
c.     Các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu
3.     Các quyết định có liên quan đến đặc tính sản phẩm
a.     Quyết định chất lượng SP
b.     Đặc tính sản phẩm
c.     Thiết kế SP
4.     Thiết kế bao bì sản phâm
5.     Dịch vụ hổ trợ sản phẩm
6.     Phát triển sản phẩm mới
a.     Giai đoạn hình thành và lựa chọn ý tưởng SP
b.     Soạn thảo và thẩm định dự án
c.     Thiết kế chiến lược Mar cho SP
d.     Thiết kế SP
e.     Thử nhiệm
f.      Chế tạo hàng loạt và tung SP mới ra thị trường
7.     Chu kỳ sống sản phẩm
a.     Khái niệm chu kỳ sống SP
b.     Đặc điểm các giai đoạn của chu kỳ sống SP


ĐỀ TÀI 3- CHIẾN LƯỢC GIÁ CẢ

I- KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ  TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
          1. Khái niệm
          2. Ý nghĩa
II- NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ CẢ
1.     Những yếu tố nội bộ
a.     Mục tiêu mar của DN
b.     Chiến lược Mar Mix
c.     Vị trí đường biểu diễn của chu kỳ sống SP
d.     Chi phí
2.     Những yếu tố bên ngoài
a.     Tính chất cạnh tranh của thị trường
b.     Cầu của thị trường mục tiêu
c.     Giá và hàng hóa của đối thủ cạnh tranh
d.     Các chế độ, chính sách quản lý của nhà nước
III.Xác  định mức giá bán
      1.Các bước xác định giá  bán ban đầu
      2. Xác định mục tiêu  định giá
a.  Mục tiêu  định hướng lợi nhuận 
b.     Mục tiêu định hướng bán hàng
 c. Mục tiêu tồn tại
 d. Mục tiêu dẫn  đầu về chất lượng
  3. Xác định cầu của thị  trường mục tiêu
a.   Phương thức  ước lượng
b.   Xác  định hệ số co giãn của cầu
4.Xác định chi phí cho 1 đơn vị sản phẩm
     5. Phân tích chi phí, giá cả  và sản phẩm cạnh tranh
      6.Chọn phương pháp định giá
            a. Dựa vào chi phí
            b. Theo giá  trị cảm nhận của khách hàng
            c. Theo giá  cạnh tranh hiện hành
            d. Định giá đấu thầu kín
      7. Chọn mức giá cuối cùng
            a. Yếu tố  tâm lí của khách hàng khi chấp nhận giá
            b. Ảnh hưởng của các biến cố  Mar khác
            c. Chính sách định giá của công ty
            d. Ảnh hưởng của giá đến các bên liên quan khác

IV- CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ
1.     Định giá dựa vào chi phí
a.     Định giá theo PP chi phí bình quân cộng lãi
b.     Định giá theo lợi nhuận mục tiêu
c.     Định giá theo chi phí biên tế
2.     Định giá trên cơ sở cạnh tranh
a.     Định giá theo thời giá
b.     Định giá đấu thầu
3. Định giá dựa vào khách hàng
4. Định giá theo thị trường
5. Định giá tâm lý
6. Định giá phân biệt
V. QUI TRÌNH ĐỊNH GIÁ
1.     Bước 1: Chọn lực mục tiêu của giá
a.     Mục tiêu tồn tại
b.     Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận
c.     Mục tiêu tối đa hóa doanh số
d.     Mục tiêu giữ ồn định thị trường 
e.     Mục tiêu dẫn đầu về chất lượng SP
f.      Mục tiêu ngăn ngừa đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường
g.     Các chiến lược định giá điển hình
2.     Bước 2: Xác định nhu cầu
3.     Bước 3: Ước lượng chi phí
4.     Bước 4: Phân tích chi phí, giá cả và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
5.     Bước 5: Lựa chọn phương pháp định giá
6.     Bước 6: Lựa chọn mức giá cuối cùng
VI. CÁC CHIẾN LƯỢC GIÁ ĐIỂN HÌNH
1.     Định giá cho tập hợp SP
a.     Định giá dòng sản phẩm
b.     Định giá sản phẩm tùy chọn
c.     Định giá SP bổ sung
2.     Chiến lược điều chỉnh giá
a.     Định giá chiết khấu và các khoản giảm giá
b.     Định giá phân biệt
3.     Chiến lược thay đổi giá
a.     Chủ động giảm giá
b.     Chủ động tăng giá
c.     Phản ứng của người mua đối với việc thay đổi giá
d.     Phản ứng của đối thủ cạnh tranh đối với việc thay đổi giá
4.     Chiến lược định giá cho 1 sản phẩm mới
a.     Định giá thâm nhập thị trường
b.     Định giá nhằm chắt lọc thị trường
5.     Chiến lược định giá tâm lý


ĐỀ TÀI 4- CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

I- KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
1.     Phân phối và kênh phân phối
a.     Định nghĩa phân phối
b.     Định nghĩa kênh phân phối
2.     Chiến lược phân phối
a.     Định nghĩa chiến lược phân phối
b.     Vai trò của chiến lược phân phối
3.     Các dòng vận động và chức năng của kênh phân phối
a.     Các dònh vận động trong kênh
b.     Các chức năng của kênh phân phối
4.     Các cấu trúc kênh phân phối
a.     Cấu trúc kênh phân phối SP tiêu dùng cá nhân
b.     Cấu trúc kênh PP sản phẩm công nghiệp
c.     Cấu trúc kênh phân phối dọc
II- THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI
1.     Phân tích nhu cầu của khách hàng
2.     Xác định các mục tiêu phân phối và các điều kiện ràng buộc
3.     Lựa chọn các giải pháp cho kênh
a.     Lựa chọn các loại trung gian
b.     Xác định số lượng trung gian
c.     Xác định đều kiện và trách nhiệm của các thành viên trong kênh
d.     Xác định các tiêu chuẩn đánh giá để lựa chọn kênh PP
III- QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
1.     Tuyền chọn thành viên cho kênh
2.     Động viên, khuyến khích các thành viên trong kênh
3.     Đánh giá các thành viên trong kênh
4.     Căn cứ vào đặc điểm sản phẩm
IV- PHÂN PHỐI VẬT CHẤT
1.     Bản chất của phân phối vật chất
2.     Mục tiêu của phân phối hàng hóa vật chất
3.     Các quyết định trong phân phối hàng hóa vật chất
a.     Quyết định về xử lý đơn hàng
b.     Quyết định về kho bãi dự trữ hàng
c.     Quyết định về lượng hàng dự trữ trong kho
d.     Quyết định về vận tải hàng hóa
V. CÁC HÌNH THỨC BÁN LẺ
1.     Hình thức bán lẻ phân theo quyền sở hữu
2.     Hình thức bán lẻ tại cửa hàng
3.     Hình thức bán lẻ thông qua cửa hàng

ĐỀ TÀI 5 -  CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ

I- KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ
1.     Khái niệm
2.     Các công cụ chiêu thị
3.     Vai trò của chiêu thị
4.     Chức năng của chiêu thị
5.     Truyền thông marketing tổng hợp (IMC)
II.  MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG
III. CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG MAR
1.     Xác định đối tuợng mục tiêu
2.     Xác định mục tiêu truyền thông
3.     Thiết kế thông điệp
4.     Lựa chọn phương tiện truyền thông
5.     Tiềp nhận thông tin phản hồi
IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN LỰA PHỐI THỨC CHIÊU THỊ
1.     Loại SP kinh doanh
2.     Chiến lược đẩy và kéo
3.     Trạng thái trong giai đoạn sẵn sàng mua của khách hàng
4.     Chu kỳ sống của sản phẩm
IV. NỘI DUNG CÁC CÔNG CỤ CỦA CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ
1.     Quảng cáo
a.     Khái niệm
b.     Chức năng
c.     Các phương tiện thông tin quảng cáo
d.     Xây dựng kế hoạch quảng cáo theo mô hình 5M
2.     Khuyến mãi
a.     Khái niệm
b.     Khuyến mại người tiêu dùng
c.     Khuyến mại thương mại
3.     Giao tế (PR)
a.     Khái niệm
b.     Các hình thức PR
4.     Chào bán hàng cá nhân
a.     Khái niệm
b.     Nhiệm vụ của nhân  viên chào hàng
c.     Yêu cầu về khả năng của nhân viên chào hàng
d.     Qui trình chào bán hàng
5.     Marketing trực tiếp
a.     Khái niệm
b.     Xu hướng phát triển của mar trực tiếp
c.     Hình thức của mar trực tiếp
V. CHÍNH SÁCH PHỐI HỢP CÁC CÔNG CỤ XÚC TIẾN HỖN HỢP
1-    Chính sách phối hợp đối với từng giai đọan của quá trình mua hàng của khách hàng
2-    Chính sách phối hợp đối với các giai đọan trong chu kỳ sống của sản phẩmHoặc các bạn cho thể download tại đây